Plannen Hotels van Oranje


Foto 2 Residence en HotelsvanOranje

Ons eerste burgerinitiatief heeft tot doel de besluitvorming in de Gemeenteraad over de plannen van Hotels van Oranje vlot te trekken.

De plannen passen binnen de door de gemeente vastgestelde kaders. Ze worden ondersteund door wijkvereniging “Het Oude Zeedorp”, de Vereniging van Eigenaren “De Heemborgh” en de Noordwijkse Ondernemers Vereniging. Deze verenigingen hebben gezamenlijk meer dan 1000 leden. Hiermee is sprake van een breed maatschappelijk draagvlak. De plannen leiden ook tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse en een versterking van de economie van Noordwijk.

Mede gezien het bovenstaande zijn door de Gemeenteraad en het College eind 2013/ begin 2014 diverse positieve besluiten over de bouwplannen van Hotels van Oranje genomen. Op 15 mei heeft de Gemeenteraad een concept bestemmingsplan ter goedkeuring aangeboden gekregen, dat past binnen de afgesproken uitgangspunten. Hier is nog steeds niets mee gebeurd. Dat moet anders!

MVF_2014_10_13_9999_7Binnen anderhalve dag hebben bijna 400 Noordwijkers hun handtekening gezet, waarmee zij te kennen gaven dit burgerinitiatief te ondersteunen. Deze handtekeningen zijn door ons op 13 oktober aan onze burgemeester aangeboden (zie  foto van Marcel Verheggen).

 

Na de aanbieding van het burgerinitiatief aan de burgemeester werden nog ruim 2000 handtekeningen gezet door betrokken Noordwijkers, om dit initiatief te ondersteunen.

De gemeenteraad zette het onderwerp van het burgerinitiatief weliswaar op de agenda van de raadsvergadering op 30 oktober 2014, doch ging niet akkoord met de inhoud ervan. Onder het mom van “we kunnen toch niet de mening van ruim 2500 Noordwijkers naast ons neerleggen” werd het burgerinitiatief geamendeerd aangenomen. Het amendement houdt niets meer of minder in dan dat het burgerinitiatief wordt afgewezen. De gemeenteraad wil immers, blijkens de inhoud van het amendement opnieuw een brede maatschappelijke discussie over de KW boulevard terwijl door de gemeenteraad eerder heldere afspraken zijn gemaakt over de plannen van Hotels van Oranje.

Wij zijn inmiddels in beroep gegaan bij de bestuursrechter omdat de gemeente het burgerinitiatief niet had mogen amenderen, maar verplicht was een heldere uitspraak te doen over de inhoud van het burgerinitiatief.

Bij behandeling van deze zaak bij de Raad van State bleek dat de verordening burgerinitiatief geen enkele zekerheid biedt voor de burger om invloed uit te oefenen op het beleid van de Gemeente en de uitvoering van dit beleid. Zie ook: artikel Leidsch Dagblad Burgerinitiatief Noordwijk niets waard.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *