Bestemmingsplan Zeewaardig

In het bestemmingsplan Noordwijk Zeewaardig, waarvoor de wethouder van PUUR verantwoordelijk was, bleken onverklaarbare fouten te zijn opgetreden. Reden voor PIN om deze advertorial te publiceren.

bestemmingsplan zeewaardig

Chronologisch verslag acties PIN inzake fouten bestemmingsplannen Zeewaardig

30 oktober 2017: Overleg Rijpstra i.v.m. sturen brief van PIN naar Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente (BING), hij gaat akkoord met inbreng PIN
3 november: Brief van PIN naar BING BING van Ast informatie 1
9 november 2017: gesprek van PIN met BING naar aanleiding van brief d.d. 3 november 2017
24 januari 2018: BING-rapport uitgebracht aan Gemeente
10 februari 2018: vraag van PIN om overleg met Rijpstra n.a.v. rapport BING
11 februari 2018: bevestiging afspraak door Rijpstra voor afspraak 11 februari 11.45
11 februari 2018: gesprek met Rijpstra over inhoud brief en overhandiging brief (hij was samen met Philip van Ham). Conclusie Rijpstra: dit is niet mis, brief komt in het dossier (signaal: brief is dus niet afgedaan met het verschijnen BING rapport, dat was er al twee weken eerder)
13 februari 2018: BING rapport onder embargo naar Raad door burgemeester
15 februari 2018: Raadsbesluit agendering BING rapport in Raad voor 15 maart 2018
15 maart 2018: aankondiging recherche onderzoek Hoffmann door burgemeester in Raad, tijdens bespreking BING rapport in Raad (mede naar aanleiding van brief PIN)
21 augustus 2018: Hoffmann rapport naar Gemeente
4 september 2018 e-mail van PIN naar Hoffmann: “Wij hebben kennis genomen van boven genoemd rapport dat door u werd uitgebracht op verzoek van de Burgemeester van de Gemeente Noordwijk. Uw onderzoek was een vervolg op het onderzoek van BING.
Onze Stichting heeft op 3 november 2017 BING op de hoogte gesteld van een aantal feiten met betrekking tot de onderhavige zaak. Wij hebben hierover ook mondeling met BING contact gehad. Hoewel wij geen concrete bewijzen hebben dat er in deze zaak frauduleus is opgetreden, zijn er bij ons grote twijfels over de rol van de verantwoordelijken in relatie tot hun maatschappelijk handelen.
Wij hebben geen enkele verwijzing naar onze, op feiten gebaseerde, brief aan BING aangetroffen in uw Rapport. Zekerheidshalve doen wij u onze brief aan BING toekomen. Graag vernemen wij van u of u van deze brief op de hoogte was en zo ja waarom u deze niet voldoende relevant heeft geacht om nader te benoemen, dan wel de erin vermelde feiten te verifiëren”.
5 september 2018: antwoord van Hoffmann: Dank voor uw informatie. Uw brief zien wij nu voor het eerst. Derhalve is uw brief geen onderdeel van het onderzoek geweest.
5 september 20118 mail van PIN naar Rijpstra n.a.v. reactie van Hoffmann met c.c. naar Hoffmann: Ik heb het Hoffmann rapport en jouw begeleidende brief gelezen. Tot mijn verbazing wordt er geen verwijzing gemaakt, direct noch indirect, naar de brief die ik indertijd aan Bing stuurde (zie ook bijlage) en die ik later met jou heb besproken. Jij stelde toen dat je de brief van PIN zou toevoegen aan het dossier van deze zaak. Daarna is aan Hoffmann opdracht voor een aanvullend onderzoek gegeven, mede omdat er bij jou nieuwe informatie was binnengekomen. Ik ging er vanuit dat je ook onze brief daarbij bedoelde. Ik heb Hoffmann gisteren benaderd met de vraag of zij van het bestaan van onze brief op de hoogte waren en hen deze ter hand gesteld. De brief was Hoffmann onbekend en heeft dan ook geen deel uitgemaakt van het onderzoek. Zie bijgaande mailwisseling. Omdat de bewuste brief feiten bevat die in deze zaak relevant zijn, vind ik het vreemd dat deze niet in het onderzoek is betrokken. Heb jij een idee hoe dat mogelijk is? Twee aanvullende vragen:
1. Is het niet verstandig de inhoud van de brief alsnog in het onderzoek te betrekken?
2. Is het niet verstandig de brief tevens ter hand te stellen aan Rijksrecherche die, blijkens jouw begeleidende brief, deze zaak met belangstelling volgt?
Ik verneem graag van je.
7 september 2018: telefonisch Philip van Ham naar PIN namens burgemeester, hij bevestigt dat brief van PIN aan BING gearchiveerd is, doch niet is overgedragen aan Hoffmann. Vraagt of ik alsnog gesprek wil met Hoffmann. Ben akkoord gegaan.
7 september 2018: bevestiging afspraak door Hoffmann (via e-mail): Naar aanleiding van uw telefonisch onderhoud met de heer Van Ham bevestig ik hierbij de gemaakte afspraak: Woensdag 12 september 2018, 11.00 – 12.00 uur op het adres Voorstraat 124 te Noordwijk.
12 september 2018: gesprek met Hoffmann. Een aantal citaten (letterlijk vanaf opname): Initiatief voor interview met PIN: gemeenschappelijk initiatief Hoffmann en burgemeester. De brief was niet bekend. Over delen van de inhoud van de “PIN-brief” waren wij op de hoogte.
Naar aanleiding van inhoud brief (m.n. persoonlijke zaken rond van Ast): Wij hebben geen opdracht gehad voor een persoonsgericht onderzoek, dus zijn de zaken rond van Ast (wachtgeld en niet publiceren b.v.) geen onderwerp van onderzoek geweest.
13 september 2018: Technische vragen CDA Raad 13 september Zijn de bevindingen van deze personen (i.c. ook voorzitter van PIN) opgenomen in het Hoffmann rapport?
Het antwoord van de Gemeente luidde: “Nee, omdat Hoffmann besloten heeft deze personen niet te interviewen.”
13 september 2018: Vraag CDA in Raadsvergadering over rapport Hoffmann: zijn alle bevindingen die bij de burgemeester zijn binnengekomen overgedragen aan bureau Hoffmann
13 september 2018: Antwoord burgemeester na schorsing: Ja, alles wat is binnengekregen is overgedragen. Het voorafgaande in beschouwing nemend, loog de burgemeester met deze uitspraak.

Inmiddels is een aantal “fouten” in het bestemmingsplan Zeewaardig “gerepareerd”.  Het is opmerkelijk dat dat niet gebeurde met de extra bouwmogelijkheden die Huis ter Duin kreeg. Hat gaat daarbij om het parkeerterrein aan de landzijde. In het oude bestemmingsplan staat voor dit gebied Parkeren aangegeven. In het “gesjoemel” bestemmingsplan Hotelfunctie met een bouwhoogte van 7 meter. Hieronder de verklaring van het onderzoeksbureau Tonnaer, over deze afwijking van het originele bestemmingsplan. In het Tonnaer vergelijkingsonderzoek wordt gesuggereerd dat dat geen probleem hoeft te zijn omdat er geen vergunning is verleend om daar te bouwen. Dit nu is het paard achter de wagen spannen. Waarom in een bestemmingsplan de mogelijkheid openlaten om er te bouwen (maximaal 7 meter)? Wat gaat er straks gebeuren als er een vergunning wordt aangevraagd voor deze bebouwing? Op grond van het bestemmingsplan wordt in feite de mogelijkheid geboden om dit te doen. Wij gingen ervan uit dat alle fouten in het bestemmingsplan Zeewaardig gecorrigeerd zouden worden. Dat is bij Huis ter Duin niet het geval geweest.

Hieronder het resultaat van het vergelijkingsonderzoek van Tonnaer.

Dit is het resultaat na de “correctie zeewaardig, fase 2”