Bronsgeest, Offem Zuid en de overeenkomsten met van Rhijn Bouw

OVEREENKOMSTEN TUSSEN GEMEENTE NOORDWIJK EN VAN RHIJNBOUW 1995 TOT 2001
Het Platform Initiatief Noordwijk heeft op 19 augustus 2015 het College van B&W verzocht de overeenkomsten te verstrekken tussen de Gemeente en van Rhijn Bouw met betrekking tot de grondoverdracht Bronsgeest van Offem Zuid. Hierbij werd een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Het eindigt op 16 maart 2017 op het Gemeentehuis bij de gemeentesecretaris. Omdat dit onderwerp recent weer onder de aandacht kwam, rapporteren wij alsnog over de gang van zaken.

19 augustus 2015: Verzoek PIN overeenkomsten Gemeente Noordwijk met van Rhijn Bouw over aankoop gronden in Bronsgeest en Offem Zuid.
19 augustus 2015: bevestiging ontvangst verzoek door Gemeente Noordwijk.
15 januari 2016: Aanmaning en in gebreke stelling door PIN aan Gemeente Noordwijk om binnen twee weken te reageren op het verzoek waarbij nogmaals verwezen wordt naar Wet Openbaarheid van Bestuur.
15 januari 2016: bevestiging ontvangst aanmaning door Gemeente Noordwijk.
1 februari 2016: Constatering van PIN dat Gemeente dwangsom verschuldigd is vanwege niet tijdig beslissen over WOB verzoek.
9 maart 2016: Reactie Gemeente Noordwijk: overeenkomsten zijn geheim en dus worden deze niet ter beschikking gesteld.
10 april 2016: Eis van PIN tot vergoeding van dwangsom vanwege niet tijdig beslissen op WOB verzoek. Maximale vergoeding: 1260.00 euro.
10 april 2016: bevestiging ontvangst vordering dwangsom door Gemeente Noordwijk.
12 april 2016: Bezwaar van PIN tegen besluit College van B&W inzake WOB verzoek, verzonden op 9 maart 2016. Kern van het bezwaar: er was helemaal geen sprake van geheime stukken, sterker nog in de vergadering van de gemeenteraad op 2 juli 2015 is juist besloten geen geheimhouding op te leggen met betrekking tot de stukken die via de WOB worden opgevraagd.
12 april 2016: Bevestiging ontvangst bezwaar tegen besluit College van B&W van PIN
28 april 2016: Besluit Gemeente Noordwijk inzake dwangsom wegen niet tijdig beslissen op WOB verzoek: 1260 euro wordt overgemaakt op rekening PIN.
4 september 2016: Eis van PIN tot vergoeding van dwangsom vanwege niet tijdig beslissen op bezwaar tegen besluit College van B&W van 12 april 2016. Maximale vergoeding: 1260.00 euro.
11 oktober 2016: Besluit in heroverweging van het College van B&W: de geheimhouding wordt opgeheven omdat de betreffende overeenkomsten zijn vervangen door een andere overeenkomst.
17 oktober 2016: Bezwaar tegen besluit tot heroverweging van het College van B&W van 11 oktober 2016. Kern van het bezwaar: College beweert dat geheimhouding is opgeheven, dat terwijl er naar de mening van PIN nooit sprake van geheimhouding is geweest.
17 oktober 2016: Verzoek van Gemeente aan PIN om de behandeling van bezwaren (in de beroepscommissie) aan te houden.
1 december 2016: Vordering dwangsom door PIN vanwege niet tijdig beslissen door Gemeente inzake bezwaar tegen besluit van Gemeente gedaan op 12 april 2016.
1 december 2016: Bevestiging door Gemeente van vordering dwangsom door PIN gedaan op 1 december 2016.
4 december 2016: Reactie van PIN op het voorstel van de Gemeente: niet akkoord met de voorgestelde aanpak want vragen zijn niet beantwoord (vanaf 19 augustus 2015), er is niet aangetoond dat de stukken waar het om gaat geheim waren en het College geeft niet aan wanneer de geheimhouding is opgelegd. Nadere aanmaning met betrekking tot het overtreden van termijnen.
4 december 2016: Bevestiging door Gemeente van ontvangst reactie PIN van 4 december 2016.
5 december 2016: Aankondiging door de Gemeente van een hoorzitting van de commissie beroep en bezwaar over deze zaak op 15 december 2016.
12 december 2016: Verweerschrift en dossierstukken Gemeente Noordwijk. Kernpunt: Gemeente geeft toe dat er geen geheimhouding heeft berust op de door PIN gevraagde overeenkomsten.
15 december 2016: Zitting van de commissie beroep en bezwaar waarin PIN met name de volgende punten naar voren brengt. PIN constateert dat: (1) dat de Gemeente ten onrechte al meer dan 14 maanden informatie achterhoudt, (2)dat deze informatie een rol had kunnen spelen in het politieke en publieke debat waarbij burgers betrokken dienen te worden (3) dat tot twee maal toe termijnen zijn overschreden inzake niet tijdig beslissen op bezwaar tegen een besluit (4) de Gemeente per ommegaande de gevraagde informatie dient te verstrekken (5)een nadere financiële vergoeding overeengekomen dient te worden met de Stichting PIN vanwege onbehoorlijk bestuur en (6) de Gemeente over deze zaak in het openbaar verantwoording dient af te leggen. Zie voor het volledige verweer van PIN: Reactie PIN op verweer Gemeente inzake WOB besluit PIN
10 januari 2017: verzending overeenkomsten door B&W aan PIN: bijna 1.5 jaar na vraag van PIN naar de overeenkomsten.
25 januari 2017: Besluit Gemeente Noordwijk inzake dwangsom wegens niet tijdig beslissen door Gemeente inzake bezwaar tegen besluit van Gemeente gedaan op 12 april 2016: 1260 euro is op 5 april 2017. overgemaakt op rekening PIN.
16 maart 2017: Op uitnodiging door Gemeente gesprek tussen PIN en Gemeentesecretaris inzake bezwaar PIN en met name met betrekking tot punten 5 en 6. De overige punten zijn inmiddels door het College erkend en ingewilligd. Overeengekomen wordt dat de Gemeente een vergoeding geeft voor vanwege onbehoorlijk bestuur en dat de Gemeente in het openbaar verantwoording aflegt. Na uitleg juridische gronden door PIN, namelijk gang naar de rechter wegens onbehoorlijk bestuur, gaat Gemeente akkoord met vergoeding. Op 19 april 2017 wordt hiertoe 2832,00 euro overgemaakt op de rekening van PIN.

De overeenkomsten uit 1995, 1996 en 2001 worden uiteindelijk vrijgegeven: ovk VrB 1995,  ovk VRB 1996 en ovk VRB 2001.

Ook met het Bouwfonds werd in 1995 een overeenkomst gesloten over d bebouwing van Bronsgeest : ovk VRB 1995 a

VOORTGANG ONDERZOEK NAAR OVEREENKOMSTEN TUSSEN GEMEENTE NOORDWIJK EN VAN RHIJNBOUW VANAF 2014

PIN zet haar onderzoek voort nu blijkt dat het achterhouden van de overeenkomsten wellicht niet alleen onbehoorlijk bestuur was. Het onderzoek richt zich op alle transacties en overeenkomsten rond Bronsgeest (Noord) en Offem Zuid.

In juli 2019 heeft PIN in het vervolg op het voorafgaande een WOB verzoek ingediend met het doel helderheid te krijgen over de overeenkomsten met van Rhijn Bouw.

De reactie van de Gemeente heeft wederom zeer lang op zich laten wachten: meer dan 14 maanden, tot dusver. Bovendien is het WOB besluit niet volledig, zoals wij de Gemeente ook lieten weten middels ons bezwaar tegen het (uitblijven van het) besluit. bezwaar besluit op wob verzoek
Wij wachten nog op circa 40 documenten die betrekking hebben op cont(r)acten tussen de Gemeenten en van Rhijn Bouw zie ontbrekende stukken WOB Offem Zuid.
Op ons bezwaar tegen het Gemeentelijke WOB besluit van februari 2020, heeft de Gemeente nog steeds geen besluit genomen. Ons bezwaar is door de Gemeente voorgelegd aan de Commissie Bezwaarschriften. Deze commissie blijkt op 28 juli 2020 een advies te hebben gegeven. De correspondentie tot dusver met de Commissie staat onder de volgende link: correspondentie commissie bezwaarschriften WOB VRB.
Op 14 oktober 2020 is nog geen reactie ontvangen op ons bezwaar tegen het besluit.

Inmiddels heeft het College van B&W een aanvullend WOB besluit genomen. Het resultaat is dat een deel van de documenten, die op de zogenaamde zwarte lijst van de griffie stonden (circa 120 documenten) alsnog ter beschikking worden gesteld. Opvallend is dat de documenten die betrekking hebben op de kern van ons WOB verzoek, niet zijn verstrekt.

VOORLOPIGE RECONSTRUCTIE VAN ONDERHANDELINGEN TUSSEN GEMEENTE NOORDWIJK EN VAN RHIJN BOUW

Inmiddels hebben wij de volgende reconstructie kunnen maken. Deze reconstructie is gebaseerd op de inventarislijst die door de Gemeente bij het besluit over het WOB verzoek is toegestuurd. Van de stukken die op de inventarislijst zijn genoemd, zijn juist die welke betrekking hebben op van Rhijn Bouw niet verstrekt, zie ook: niet ontvangen “geheime” stukken.

Een reconstructie
27-04-1995 Koopovereenkomst Gemeente Noordwijk – van Rhijn Bouw met betrekking tot Bronsgeest: ovk VrB 1995
29-03-1996 Koopovereenkomst Gemeente Noordwijk – J. en J. van Rhijn Beheer b.v. met betrekking tot Bronsgeest: ovk VRB 1996
18-07-2001 Bouwclaimovereenkomst met van Rhijn Bouw en J. en J. van Rhijn Beheer b.v met betrekking tot Offem Zuid: ovk VRB 2001
11-02-2014 tot 03-10-2014 Uitgebreid overleg (13 geheim verklaarde notities) inzake contract van Rhijn Bouw (stukken niet geleverd)
01-10-2014 concept vaststellingsovereenkomst met van Rhijn Bouw (stukken niet geleverd}
21-10-2014 second opinion voorwaarden beëindiging bouwclaimovereenkomst van Rhijn Bouw (Deloitte) (stukken niet geleverd)
29-10-2014 second opinion voorwaarden beëindiging bouwclaimovereenkomst van Rhijn Bouw (Geelkerken)(stukken niet geleverd)
11-11-2014 (geheim) collegevoorstel voor beëindiging bouwclaimovereenkomst van Rhijn Bouw (stukken niet geleverd)
13-11 en 19-11-2014 vertrouwelijke bijeenkomsten met raad over beëindiging overeenkomst 2001 met van Rhijn Bouw (niet gemeld)
14-11-2014 notitie inzake contract van Rhijn Bouw (stukken niet geleverd)
niet gedateerd Collegevoorstel (geheim) Instemmen met vaststellingsovereenkomst Offem b.v. (stukken niet geleverd)
01-12-2014 second Opinion voorwaarden beëindigen bouwclaimovereenkomst van Rhijn Fakton (stukken niet geleverd)
16-12-2014 contractovername door Offem b.v. inzake contract van Rhijn Bouw 2001 (stukken niet geleverd)
10-02-2015 inhoud raadsvoorstel (stukken niet geleverd)
09-01-2015 brief aan leden raad en commissie van College “beëindiging overeenkomst 2001 van Rhijn Bouw b.v. (niet gemeld en niet geleverd)
17-02-2015 brief externe inzake contract van Rhijn Bouw (stukken niet geleverd)
18-02-2015
24-02-2015 brief aan externe inzake contract van Rhijn Bouw (stukken niet geleverd)
05-03-2015 notitie bouwclaim van Rhijn Houthoff (stukken niet geleverd)
16-03-2015 memo ABC Nova advies beëindigen intentieovereenkomst (stukken niet geleverd)
08-04-2015 notitie bouwclaim van Rhijn Houthoff versie 2 (stukken niet geleverd)
24-04-2015 notitie intentieovereenkomst Houthoff (stukken niet geleverd)
13-05-2015 concept presentatie aan gemeenteraad “informatie Offem Zuid” (stukken niet geleverd)
13-05-2015 notitie intentieovereenkomst Houthoff versie 18-05-2015/ strategie Offem Zuid versie 10-03-2015 (stukken niet geleverd)
18-05-2015 notitie Houthoff (stukken niet geleverd)
15-06-2015 bekrachtiging geheimhouding Disagio en notitie Houthoff 18-05-2015 zie raad 02-07-2015
19-06-2015 mail extern (stukken niet geleverd) (stukken niet geleverd)
25-06-2015 concept overeenkomst afwikkeling bouwclaimovereenkomst van Rhijn Bouw (stukken niet geleverd)
02-07-2015 raadsvergadering over geheimhouding bouwclaimovereenkomst: stemmen staken zie raad 02-07-2015
19-07-2015 aankondiging betaling disagio met aankondiging nieuwe bouwclaimovereenkomst: aankondiging disagio en nieuwe bouwclaimovereenkomst
13-08-2015 aankondiging nieuwe bouwclaim overeenkomst met van Rhijn Bouw (stukken niet geleverd): aankondiging nieuwe bouwclaimovereenkomst
27-08-2015 voorstel van B&W aan Raad betaling disagio xx M-Euro https://noordwijk.raadsinformatie.nl/vergadering/204107/Besluitenraad%2027-08-2015?
27-08-2015 besluit Raad: uitstel in afwachting van nieuwe bouwclaimovereenkomst https://noordwijk.raadsinformatie.nl/vergadering/204107/Besluitenraad%2027-08-2015?
11-09-2015 mail Houthoff (stukken niet geleverd)
17-09-2015 mail Fakton (stukken niet geleverd)
22-09-2015 memo inzake stand van zaken Offem Zuid (stukken niet geleverd)
24-09-2015 beëindiging overeenkomst 2001 met van Rhijn Bouw b.v. (in besloten bijeenkomst, geen vermelding van stukken)
06-10-2015 presentatie Offem Zuid, analyse grondprijs (stukken niet geleverd)
09-10-2015 interpellatiedebat met reeks vragen van VVD, CDA en NZ (College reageert op 02-11-2015)
02-11-2015 vertrouwelijke bijeenkomst met Raad stand van zaken door B&W (stukken niet geleverd)
02-11-2015 schriftelijke vragen VVD, CDA en NZ betaalbaar wonen Offem Zuid: schriftelijke vragen VVD CDA NZ
17-11-2015 beantwoording schriftelijke vragen betaalbaar wonen Offem Zuid beantwoording schriftelijke vragen door College
16-12-2015 verslag Stuurgroep Offem Zuid (stukken niet geleverd)
18-02-2016 raadsvergadering: beëindiging overeenkomst 2001 met van Rhijn Bouw b.v. (niet gemeld)
09-03-2016 raadsvoordracht Samenwerkingsovereenkomst 2016 Offem b.v. / BPD samenwerkingsovereenkomst Offem b.v. 28-04-2015 uitgebreid
28-04-2016 raadsbesluit Samenwerkingsovereenkomst 2016 Offem Zuid / BPD raadsvoorstel samenwerkingsovereenkomst Offem b.v. 28-04-2015
26-05-2016 bekrachtiging geheimhouding samenwerkingsovereenkomst Offem b.v. Tijdens deze raadsvergadering ontstaat een interessante discussie tussen een van de raadleden (van Bochove) die zich afvraagt waarom een goede deal niet openbaar kan zijn en de wethouder (van Duin) die als antwoord geeft (letterlijk citaat): “Omdat we nog in gesprek zijn met 2 partijen binnen Offem en straks ook in gesprek gaan over mogelijk Bronsgeest en alle onderhandelingsresultaten, de rekenmodellen en dat soort dingen liever niet op straat hebben zodat andere partijen dat als eis mogelijk ook zullen neerleggen om het op dezelfde manier te hebben zoals we het nu hebben afgesproken met Offem b.v..
Dus we zijn eigenlijk blij dat het nog even onder de pet blijft zodat u onze onderhandelingsruimte i.i.g. niet beperkt door wat er allemaal op straat komt te liggen. Dus wat dat betreft willen wij het eventjes toch geheim houden. In het belang van de Gemeente
.”
PIN vraagt zich af waarom een overeenkomst die gunstig is voor de Gemeente interessant is voor andere partijen en daarom geheim. Als deze andere partijen op dezelfde wijze zouden opereren, zou de Gemeente er toch nog een keer voordeel aan hebben? Wordt vervolgd.

Zodra wij alle nog ontbrekende documenten in ons bezit hebben kunnen we de reconstructie afronden.
Het feit dat haast alle relevante documenten in deze casus tot dusver door de Gemeente worden achtergehouden, spreekt boekdelen.

Interessant is de brief die de advocaten van onder meer van Rhijn Bouw aan de Gemeente Noordwijk stuurde op 6 maart 2020: C zienswijze Straatman Koster – AVG. Hieruit blijkt duidelijk dat het de intentie is van de Gemeente de documenten waar onze Stichting naar vraagt onder de pet worden gehouden.