Overzicht activiteiten

Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk zijn samengegaan. Onze Stichting heeft een pauze genomen en de nieuwe coalitie de gelegenheid gegeven, rekening houdend met de mening van de burgers van Noordwijk, daadkrachtig op te treden. Wat is het resultaat tot zover:

1. Hotels van Oranje: eindelijk gaan de plannen door, zeker geen succes toe te schrijven aan de twee vorige Colleges aangevoerd door PUUR. Het duurde 5 jaar, na ons burgerinitiatief dat werd gesteund door 2500 Noordwijkers, voordat de ondernemers van Hotels van Oranje hun plannen kunnen uitvoeren. Plannen die zij ruim 10 jaar geleden presenteerden.

2. Het bebouwen van Bronsgeest was een ander paradepaardje van het College aangevoerd door PUUR. Helaas heeft het huidige College met het CDA, VVD en de opportunistische partij Salman toch besloten, weliswaar beperkt, op Bronsgeest te bouwen.

3. Plannen voor hoogbouw bij Groot Hoogwaak worden ondanks massale protesten van belanghebbenden, procedurefouten en het verdraaien van feiten niet stopgezet door het huidige College. Het College wacht procedures af en doet (of durft) niets. De verstrekte vergunningen zijn gebaseerd op andere plannen dan die welke nu vigeren en strijdig met normen ten aanzien van Natura 2000 gebieden.

4. De ontwikkeling van het Julianahofje in Noordwijk Binnen lijkt ook meer op een feest voor ontwikkelaars (NWS en van Rhijn Bouw) dan op een in goed overleg met betrokkenen doordacht plan voor de ontwikkeling van een mooi stukje Noordwijk Binnen.

5. Plannen voorgesteld door PIN met betrekking tot parkeren aan de boulevard zijn inmiddels, zonder inhoudelijke argumenten, terzijde geschoven en futuristische plannen (parkeren onder Huis ter Duin) lijken nog steeds op de politieke agenda te staan, zonder enige inhoudelijke grond. Over transparantie gesproken.

6. Het burgerinitiatief van PIN over de onzin van het opstellen van een Omgevingsvisie, werd door honderden burgers ondersteund, doch door de Gemeenteraad afgeserveerd. Weet u de samenstelling van het College nog? Dat waren: PUUR, Lijst Salman, Groen Links, PvdA en D66. De ontwikkeling van de Omgevingsvisie, die nu de prullenbak ingaat, heeft tonnen gekost!

Er liggen nog de nodige dossiers die opheldering behoeven, voorbeelden zijn: (1) de fraude rond bestemmingplan Zeewaardig, (2) de gift aan van Rhijn Bouw van 6 miljoen euro, (3) de organisatie van het parkeerbeleid waar een particuliere organisatie het bewind voert, (4) het uitblijven van reacties op zienswijzen (Julianahofje, Voorstraat 114, Hoogwaak, Maarten Kruytstraat, …..).
Een van de WOB verzoeken betreft de transacties tussen projectontwikkelaars en de Gemeente rond Bronsgeest en Offem Zuid. Hiervoor heeft onze Stichting zich inmiddels tot de bestuursrechter gewend, die gemeend heeft dat deze zaak een spoedeisend karakter heeft. Overigens is dit WOB verzoek ook relevant voor de bewoners aan de Hogeweg, die vanwege de ontwikkeling van Offem Zuid last hebben van wateroverlast. In januari 2020 heeft de Gemeente een besluit genomen over het WOB verzoek. In dit besluit zijn, zonder motivering, 40 relevante documenten niet vrijgegeven. Onze Stichting heeft bezwaar gemaakt bij de Rechtbank vanwege het onvolledig zijn van het besluit en tevens bij de Commissie Bezwaarschriften.

De Stichting Platform Initiatief Noordwijk zal met name de hierboven benoemde dossiers nader onderzoeken en feiten opvragen via de WOB. Hierna zullen wij via de daartoe geëigende kanalen verslag doen van de bevindingen. Dit alles in het kader van transparantie en burgerparticipatie.