Thema’s

De Stichting Platform Initiatief Noordwijk richt zich op de volgende aandachtsgebieden, waar burgerparticipatie onvoldoende werkt. Wij bepleiten een actievere rol van de leden van de Gemeenteraad in (1) het verifiëren van de mening van de betrokken burger, voorafgaand aan besluitvorming, alsmede (2) het controleren van de uitvoering van het voorgenomen beleid door het College van B&W. Wanneer dat het geval is, zal de Stichting zich minder (idealiter helemaal niet) behoeven bezig te houden met onderstaande thema’s.

RUIMTELIJKE ORDENING (RO)

Burgerparticipatie
Bij RO projecten dient de Gemeente een terughoudende rol te vervullen en in hoge mate rekening te houden met de betrokken burgers.
Burgerparticipatie wordt momenteel met de mond beleden, door burgers zogenaamd te horen. Dit verschijnsel gaat zover dat het horen primair staat en luisteren geen deel uitmaakt van het proces, laat staan het anticiperen hierop. Voorbeelden zijn: (1) de ontwikkelingen bij het Julianahofje waar de projectontwikkelaar op de oproep tot burgerparticipatie wel reacties krijgt, doch louter negatieve en hierop niet anticipeert! (2) de ontwikkelingen rond Hoogwaak, waar ooit een groep bijeen is geweest met een geselecteerde groep bewoners. Deze groep adviseerde negatief over de plannen. Nu wordt aan de burgerinbreng in deze werkgroep door de Gemeente gerefereerd, alsof hiermee rekening is gehouden.

Zie ook: Bronsgeest en Bestemmingsplan Zeewaardig en ook Omgevingsvisie

Herziening wijze van werken woningbouwprojecten
De huidige wijze van werken kan kort gezegd als volgt worden samengevat:
De Gemeente laat projectontwikkelaar (naar eigen keuze al dan niet in samenwerking met de NWS / STEK) grond opkopen. De projectontwikkelaar verkoopt de grond aan de Gemeente en krijgt hiervoor bouwrechten en een soort “rentevergoeding” (disagio). Dit is een uiterst ondoorzichtig proces, zoals blijkt uit de onduidelijkheid rond de 6 Miljoen euro die van Rhijn Bouw kreeg (naast de bouwrechten) in het Bronsgeest / Offem Zuid dossier. Daarnaast krijgt de projectontwikkelaar 25.000 euro voor “extra” gebouwde sociale woningen. Het is maar zeer de vraag of deze wijze van werken mag (aanbestedingsregels) . Deze wijze van werken is in ieder geval niet transparant (allerlei geheime dossiers) en in strijd met burgerparticipatie. De burger kan pas reageren nadat alle onroerend goed transacties zijn afgerond (zie ook Julianhofje). De goede manier van werken is: eerst bestemmingsplan vaststellen (rekening houdend met de burgers, via actieve burgerparticipatie, en in overleg met Provincie en omliggende Gemeenten), en dan openbaar aanbesteden. Het argument dat de eigenaren van de grond dan gebruik maken van de kennis en de grond duurder willen verkopen is twijfelachtig. Wellicht krijgen de eigenaren van de grond wat meer geld ten koste van de projectontwikkelaars.

PARKEREN EN VERKEERSCIRCULATIE

Een goede verkeerscirculatie is een eerste vereiste voor parkeren. Het Gemeente Bestuur dient hierin leidend te zijn op basis van rationele logistieke argumenten. Invloeden van individuele ondernemers of projectontwikkelaars zijn uit den boze. De Gemeentelijke besluiten en ontwikkelingen rond parkeren en verkeerscirculatie vertonen een duidelijk trend: (1) grote invloed van partijen met onduidelijke doelstelling, (2) geen daadkracht, en (3) niet luisteren naar betrokkenen. Zo is er nog steeds geen verkeerscirculatieplan voor Noordwijk als geheel, noch voor Noordwijk Zee, noch voor de andere delen van Noordwijk. Parkeeroplossingen worden fragmentarisch aangeboden en het geld van de burger gaat vooralsnog naar de bekende onderzoeksbureaus die “de mogelijke varianten in kaart gaan brengen”. PIN heeft al eerder aangeboden gratis onderzoek te doen en heeft dit in het geval van de parkeerdrukte in Noordwijk Binnen ook uitgevoerd.
verkeerscirculatie en parkeren Noordwijk Zee
PIN heeft een voorstel gedaan voor verkeerscirculatie voor Noordwijk Zee. Zie:
Parkeren en verkeerscirculatie
verkeerscirculatie en parkeren Noordwijk Binnen
Ook voor Noordwijk Binnen is een verkeerscirculatieplan op hoofdlijnen uitgebracht. Zie:
Verkeerscirculatieplan Noordwijk Binnen vs 2

DUALISME EN TRANSPARANTIE VAN BESTUUR

Dualisme en transparantie van Bestuur:
Raadsleden dienen de gang van zaken, of in andere woorden de uitvoering van het beleid van het College, bij de burgers te verifiëren. Plannen en uitvoering ervan moeten transparant zijn.

Burgerparticipatie
Actieve burgerparticipatie is nodig wanneer de Raadsleden verzuimen hun taak te vervullen.

FINANCIEN

Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven, dit zijn uitgaven die jaarlijks terugkeren, zijn gedekt met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven. De begroting is taakstellend (dit geldt ook voor de fusie kosten) en de uitgaven en inkomsten zijn transparant en gerelateerd aan het doel ervan. Bewoners en ondernemers krijgen zo jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is.
Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, oftewel horizonbepalingen invoeren.
Er is een duidelijke onderscheid tussen leges en heffingen enerzijds en belastingen anderzijds. Leges en heffingen zijn er voor de kosten die gemaakt moeten worden. Voorbeelden zijn: rioolheffing, afvalkosten heffing, rijbewijs , paspoort , bouwvergunning. Deze zijn kostprijs dekkend. De Gemeente verdient hier geen geld aan. Belastingen zijn bestemd voor algemene kosten waar gemeente geen heffing mag rekenen De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je geen leges te betalen. Zo’n situatie is al vervelend genoeg. Subsidies dienen aantoonbaar rendabel te zijn. Als de uitvoeringskosten hoger zijn dan het beoogde doel, wordt van de subsidieregeling afgezien.
Specifieke uitgangspunten voor de realisatie van de inhoud van onze visie zijn:
1. Parkeren. Maatregelen moeten gefinancierd worden uit: parkeerinkomsten, opbrengsten boetes, efficiënter handhaving, deels toeristenbelasting, deels NUON gelden.
2. Verbeteringen infrastructuur ten behoeve van bewoners en bezoekers moet gefinancierd kunnen worden uit NUON gelden en toeristenbelasting.
3. Inhuur van externen beperken. Door gebruik te maken van de expertise van de burger kunnen de kosten voor externe inhuur drastisch omlaag.
4. Faciliteiten voor bezoekers (zoals evenementen terreinen b.v. Space Experience) worden gefaciliteerd door de Gemeente en gefinancierd door het bedrijfsleven.
5. Verbetering dienstverlening moet gefinancierd kunnen worden door besparingen als gevolg van efficiënter gebruik van ICT.