Hoogwaak

Laatste nieuws

PIN heeft een gesprek gevoerd met de directie van Groot Hoogwaak en het Comité Groot Hoogwaak. De uitkomst was bemoedigend. Dit leidde tot een verzoek van PIN om Hoogwaak voorlopig van de politieke agenda te halen. Zie ook: Oproep om bespreking nieuwbouwplan Groot Hoogwaak uit te stellen LD 29-06-2021

De plannen voor projectontwikkeling rond Hoogwaak zijn al jaren actueel.
Om te beginnen werd in 1997 een overeenkomst getekend tussen de Gemeente en Groot Hoogwaak over de bouwhoogte ter plaatse (zie: Overeenkomst GH en Burgemeester van Noordwijk). In deze overeenkomst is onder meer te lezen dat er overleg is gepleegd met de omwonenden en dat door de Gemeente afspraken zijn gemaakt ter bescherming van belangen die met het bouwplan en de uitvoering ervan samenhangen. Tevens is in de overeenkomst opgenomen dat: (1) er in de toekomst geen verdere uitbreidingen van het bouwplan zullen komen en (2) het complex (Groot Hoogwaak) na uitvoering van het bouwplan nimmer anders zal worden gebruikt dan voor huisvesting van ouderen en (intensieve) zorgverlening aan bewoners (verpleeghuis).
Op 23 september 2014 werd de gemeenteraad door het College van B&W geïnformeerd dat de overeenkomst tussen Groot Hoogwaak en de Gemeente werd beëindigd. Dit gebeurde zonder raadplegen of instemming van de omwonenden, die in de eerdere besluitvorming die leidde tot de overeenkomst, wel werden geraadpleegd. Een mooi staaltje van “burgerbedrog”.
In 2014 en 2015 werd door de Gemeente met Groot Hoogwaak gewerkt aan een nieuw plan voor de ontwikkeling van Groot Hoogwaak, waar ook het Wantveld een rol speelde. Onze Stichting heeft in die tijd een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiger van de klankbordgroep. Omdat deze vertegenwoordiger ons kon overtuigen dat er inbreng was van betrokken omwonenden hebben wij besloten indertijd geen verdere actie te plegen.
Opmerkelijk is dat eind 2015 door een van de betrokkenen een plan voor een alternatieve inrichting van het gebied Groot Hoogwaak werd voorgesteld, en toegestuurd aan de Gemeenteraad: zie van vliet hoogwaak.

Plotseling wordt in maart 2017 de klankbordgroep (die eerder een ander doel had, namelijk herontwikkeling inclusief Wantveld) opnieuw benaderd. Uit de uitnodigingsbrief blijkt dat een commerciële component aan het zorg denken wordt toegevoegd. Oordeelt u zelf: klankbordgroep nieuw leven 2017

In 2017 wordt door het College van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland vergunning ( Besluit GS dec 2017) verleend voor de herontwikkeling van het terrein Groot Hoogwaak door de sloop van 33 woningen en de nieuwbouw van 118 zorgwoningen!
Hoe anders werd dit ruim een jaar geleden (medio 2018). Plotseling werd een nieuw voorstel voor de ontwikkeling van Groot Hoogwaak gepresenteerd in de vorm van een ontwerpbestemmingsplan Groot Hoogwaak, waarin, kort gezegd, gebroken werd met de zorgfunctie van Groot Hoogwaak en twee woontorens werden geïntroduceerd die duidelijk hoger waren dan die welke in het verleden golden. Van de aanvankelijk geplande 100% zorgwoningen, bleef slechts 50% over! Van inspraak van omwonenden bij de presentatie van dit plan was geen sprake. De Gemeente beroept zich nog op de inspraak van de bewoners in een klankbordgroep uit 2014 die over een ander plan discussieerde en waarbij de aanwezige bewoners bovendien niet instemden met de plannen die toen ter tafel lagen.
Onze Stichting heeft het comité van de omwonenden en belanghebbenden geholpen met het indienen van een zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan. Zie ook de publicatie hierover in de Noordwijker. Dit was in december 2018.

Het opgerichte “Comité Zorg voor Hoogwaak”, heeft nadien de Gemeenteraad benaderd via de inspraak mogelijkheden, die overigens zeer beperkt zijn. Het Comité benadrukte steeds niet tegen de plannen te zijn, doch de Gemeente te willen houden aan eerdere afspraken over hoogte en volume van de bouw alsmede met de bestemming ervan (ZORG).
In april 2019 werd bijvoorbeeld tijdens zo’n inspraaksessie door het Comité en door onze Stichting ingesproken tijdens een bijeenkomst met leden van de Gemeenteraad:

Het Comité Zorg voor Hoogwaak heeft ook bij Gedeputeerde Staten bezwaar aangetekend tegen de ontheffing die door de projectontwikkelaar was aangevraagd (N.B. vooruitlopend op de procedure van het bestemmingsplan!) voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van de natuur op het terrein van Groot Hoogwaak. Het Comité werd in het gelijk gesteld! Een van de overwegingen bij het besluit van Gedeputeerde Staten was dat een onderbouwing voor de bouw van niet zorgwoningen teneinde de bouw van zorgwoningen te kunnen financieren, ontbreekt. Zie: Dit is in ieder geval een concrete stap.

De Gemeente probeert bij het beantwoorden van vragen van het CDA (december 2019) antwoord te geven op een aantal belangrijke punten, zoals zorgbestemming, timing, en participatie van burgers. Oordeelt u zelf, in de context van het voorafgaande: 191211 – 11565 – B&W – Beantwoording schriftelijke vragen over Groot Hoogwaak (1)

Inmiddels is het besluitvormingsproces een chaos aan het worden. Reden voor PIN om een WOB verzoek in te dienen (19-11-2019) met de volgende tekst:
“Hierbij verzoeken wij u op grond van de WOB ons te doen toekomen: alle openbare en niet openbare besluiten, alsmede alle correspondentie die aanleiding gaf tot deze besluiten, van het College van B&W en de Gemeenteraad inzake de ontwikkelingen rond Groot Hoogwaak. Het gaat hierbij om de periode voor de originele plannen waarbij ook ontwikkelingen rond het Wantveld waren betrokken en alle verdere ontwikkelingen tot heden. Onder alle correspondentie wordt tevens verstaan alle interne stukken, gespreksverslagen, e-mails, interne en externe juridische adviezen, etc. die direct of indirect verband hielden met de bedoelde besluitvorming.”
Ondanks deze eenvoudige vraagstelling is, bijna 10 weken na het indienen van het WOB verzoek, nog geen reactie ontvangen van de Gemeente.