Julianahof

Het bestemmingsplan Julianahofje voorziet in de mogelijkheid tot het oprichten van in totaal 19 woningen aan de Albertus van Velsenstraat en de Pickéstraat in de kern van Noordwijk Binnen. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft medio 2019 ter inzage gelegen.

Het onderstaande filmpje toont de geschiedenis van de plannen en de impact op de directe omgeving van het beoogde Julianahofje.

https://www.youtube.com/watch?v=3cVNiRbHK8Q&feature=youtu.be

De bewoners van de buurt in de omgeving van het beoogde Julianahofje hebben zich tot onze Stichting gewend met de vraag om ondersteuning bij het benaderen van de Gemeente ten einde een inbreng van de bewoners te krijgen.
Tijdens een bijeenkomst in de Bronckhorstschool waar circa vijfentwintig bewoners aanwezig waren, hebben wij de procedure geschetst en aangegeven op welke wijze zo doeltreffend mogelijk het doel (namelijk het wijzigen van het plan van de Gemeente) bereikt kon worden.

Hoezo participatie bij de bouwplannen?

De wijze waarop de plannen voor het Julianahofje zijn gemaakt door de Noordwijkse Woning Stichting en van Rhijn Bouw zijn vergelijkbaar met de andere bouwprojecten in Noordwijk. De burgers (betrokken bewoners) worden pas geïnformeerd als de plannen vaststaan. In dit geval heeft van Rhijn Bouw wel iets bijzonders gedaan. De bewoners werd gevraagd te kiezen tussen verkeersvarianten en parkeervarianten. Dat lijkt op burgerparticipatie. Bij echte burgerparticipatie wordt evenwel ook rekening gehouden met de mening die van de burger wordt gevraagd. In dit geval blijkt uit de respons van de belanghebbenden dat geenszins naar hen werd geluisterd.
Zie: participatietraject julianahofje
De bewoners hebben meerdere malen laten weten het niet eens te zijn met de plannen. Zie onder meer een brief van een bewoner aan de leden van de Gemeenteraad.inspraak julianahof

Reactie van de Gemeente op inspraakreacties.

Inmiddels heeft de gemeente gereageerd op de inspraakreacties. Zie Bijlage 3 Nota inspraakreacties def Julianahof (1)
Uit de reactie van de Gemeente blijkt weer eens dat de mening van de bewoners genegeerd wordt en wordt vastgehouden aan de “oude politiek”. Burgers kunnen participeren door in beroep te gaan en te procederen. Wanneer snapt de politiek dat ze van de burgers kan leren?!

Een overzicht in de Noordwijker.

Het volgende artikel uit de Noordwijker, geeft een goed beeld van de stand van zaken.
(de Noordwijker)

De Gemeenteraad laat zich onder druk zette door B&W en de ontwikkelaar!

Op 29 september 2020 heeft de Gemeenteraad van Noordwijk besloten het, door de belanghebbende bewoners bestreden, plan voor het Julianahofje goed te keuren. De druk van STEK (Noordwijkse Woningbouwvereniging) / van Rhijn Bouw ( 200925-Stek-ReactieStekaanRaadsledenontwerpbestemmingsplanJulianahof) en ook van het College van B&W (200925-BW-RaadsinformatiebriefoverVoorontwerpbestemmingsplanJulianahof , dat vlak voor de besluitvorming in een brief de Gemeenteraad probeerde te beïnvloeden was de leden van de Gemeenteraad blijkbaar te groot:. Een uitgebreide brief van de belangenvereniging Julianahofje werd genegeerd. Zie Reactie op brief raadsleden van NWS-Stek & VRB – Burgerbelang Julianahof 280920
Eén van de raadsleden maakte het wel heel bont door te stellen dat burgerparticipatie geen zin heeft, “want ze gaan toch naar de Raad van State”. Zie onderstaande publicatie van de bollenstreekomroep.