Actueel

SCHENDING VAN DE AVG DOOR HET VORIGE COLLEGE

Stol trekt kort geding over geheim rapport gemeente Noordwij… – Leidsch Dagblad

Weekendkrant 10 juni 2021

Noordwijker furieus over geheim rapport: ’Er is sprake van e… – Leidsch Dagblad

zie ook http://www.pin-noordwijk.nl/wp/?page_id=267

PIN daagt gemeente Noordwijk voor de rechter (denoordwijker.nl)

BEROEP TEGEN WOB BESLUIT GEMEENTE MET BETREKKING TOT OFFEM ZUID
PIN wacht al vanaf juli 2019 op stukken waaruit zou moeten blijken waarom van Rhijn Bouw miljoenen kreeg naar aanleiding van transacties bij Bronsgeest en Offem Zuid. Tientallen documenten worden door de Gemeente Noordwijk (nog) onder de pet gehouden. Zie ook: het WOB verzoek en de stand van zaken. Inmiddels heeft de Gemeente een definitief besluit genomen over het WOB verzoek. Hiertegen is onze Stichting bij de Rechtbank in beroep gegaan zie: beroep rechtbank tegen WOB besluit I Offem Zuid VrB vs 2. In onze conclusie stellen wij het volgende:
Wij constateren dat de Gemeente bij de behandeling van dit WOB verzoek (1) onbehoorlijk heeft gehandeld, (2) onjuiste informatie heeft verschaft aan de Commissie Bezwaarschriften en de Rechter (met betrekking tot de zwarte lijst), (3) nog steeds niet de documenten openbaar heeft gemaakt waar het WOB verzoek primair betrekking op heeft en (4) nog steeds geen volledig WOB besluit heeft genomen.

RUIMTELIJKE ORDENINGSPROJECTEN IN NOORDWIJK
Naast de problemen met de ruimtelijke ordeningsprojecten in: Maarten Kruytstraat, Hoogwaak, Bronsgeest, Offem Zuid en Julianahofje blijkt ook bij de Losplaatsweg het een en ander loos te zijn: Een nieuwe misser van het vorige College in Noordwijk?
Ruimtelijke ordeningsprojecten blijken steeds weer een bron van onduidelijke besluitvorming door het College. De Gemeenteraad staat vanaf de zijlijn te kijken. Nu komen ook de problemen met de plannen voor de Losplaatsweg weer naar boven. Zie ook: https://www.denoordwijker.nl/nieuws/algemeen/62475/bouwplan-losplaatsweg-voldeed-nooit-aan-de-voorwaarden

Een voorbeeld dat ons recent is aangedragen betreft het plan De Voorhof, dat speelde in 2018. Wellicht net helemaal toevallig ook onder verantwoordelijkheid van PUUR als belangrijkste coalitiepartij. Zie ook De Voorhof.

PIN is bezig met een analyse van de overeenkomsten in wijze van besluitvorming over deze woningbouwprojecten en de wettelijke basis ervoor.

OPENBAARHEID VAN BESTUUR EN DE GEHEIMHOUDING VAN STUKKEN IN NOORDWIJK
Het College van B&W hield jarenlang besluiten ten onrechte geheim. Dit gebeurde in de periode waarin PUUR een belangrijke rol in het College speelde. Daarnaast werden in die periode (van 2014 – 2018) zelfs stukken waarop geen geheimhouding rustte, niet openbaargemaakt. PIN verzocht om openbaarmaking maar kreeg de betreffende stukken pas na jaren procederen. In het begin van 2020 en recent (juni 2020) werden weer verzoeken van ons om openbaarmaking van stukken door de Gemeenteraad, gesteund door de oppositiepartij PUUR, afgewezen. Curieus is het recente verzoek van PUUR om terughoudender te zijn met geheimhouding. Wij zien uit naar spoedige levering van de circa 40 documenten die nog onder de pet worden gehouden met betrekking tot Offem Zuid.

GEMEENTE NOORDWIJK EN JULIANAHOFJE
PIN ondersteunt de bewoners rond het Julianahofje in de discussie met de Gemeente Noordwijk over de inrichting ervan. In september 2020 komt dit onderwerp weer in de Gemeenteraad. Wellicht dat eindelijk de stem van de burger op tijd meespeelt in de besluitvorming. Dat bespaart veel kosten en ellende bij de vervolgstappen. Zie ook het dossier Julianahofje.

GEMEENTE NOORDWIJK EN HANDHAVING BOUWEN ZONDER VERGUNNING
Een nieuw fenomeen, dat de aandacht van PIN trekt, is het ombouwen van woningen tot verschillende appartementen, zonder dat daar toestemming voor is. Omwonenden signaleren dat ondanks bezwaren en het ontbreken van vergunningen gesloopt wordt en gestart wordt met verbouwingen. In een brief aan de Gemeente Willem Alexanderpark 55 zienswijze wordt hierop gewezen. De Weekendkrant (20 augustus 2020: https://www.calameo.com/read/004440369c0744d6f10a6, pagina 13) besteedde hier aandacht aan, alsmede de Bollenstreekomroep: https://www.bollenstreekomroep.nl/2020/07/pin-hekelt-bouwplannen/.

GEMEENTE NOORDWIJK EN BEBOUWING BRONSGEEST
De bebouwing van Bronsgeest was van de baan. Helaas is niets minder waar. Er zijn toch weer plannen om een deel van Bronsgeest te bebouwen. PIN blijft erbij dat de meeste Noordwijkers hier geen behoefte aan hebben. Dat blijkt ook uit het feit dat de VVD en het CDA volgens hun verkiezingsprogramma tegen de bebouwing waren. Mede op grond hiervan waren zij de winnaars bij de laatste Gemeenteraadsverkiezingen. PIN heeft haar visie met betrekking tot dit dossier voorgelegd aan de Gemeenteraad die op 27 oktober 2020 een debat over het toch bouwen op Bronsgeest heeft. gemeenteraad 27-10-2020 Bronsgeest PIN

GEMEENTE NOORDWIJK EN HOOGWAAK
Het dossier Hoogwaak is formeel nog niet afgerond. De plannen van het vorige college voor de hoogbouw daar waren beter voor de projectontwikkelaar dan voor de zorg. Bewoners hebben, met PIN, hiertegen geageerd. Zolang de plannen niet formeel van tafel zijn, blijven wij alert.

Zie ook:
https://www.denoordwijker.nl/nieuws/algemeen/60283/pin-verwijt-college-gebrek-aan-transparantie-