Omgevingsvisie

Het derde burgerinitiatief dat door de Stichting Platform Initiatief Noordwijk is ingediend gaat over de omgevingsvisie die de Gemeente Noordwijk heeft geïnitieerd. Het gaat wederom om plannen maken, in plaats van het doorzetten van gemaakte plannen en afspraken.

De tekst van het burgerinitiatief, dat door 128  Noordwijkers werd ondersteund maar door heel veel meer Noordwijkers wordt gedragen, luidt als volgt.

Onderwerp:

‘Omgevingsvisie’: nadere bezinning over de noodzaak hiervan op dit moment, continuïteit van bestuur en gemeentelijke visies, en inspraak voor alle Noordwijkers in het verdere proces.

Voorstel:

De gemeenteraad besluit het volgende:

  1. Uitvoering van alle werkzaamheden rond de ‘Omgevingsvisie’ zal gezien de hoge kosten pas plaatsvinden op het moment dat dit noodzakelijk is en ook duidelijk is aan welke eisen een dergelijke ‘Omgevingsvisie’ moet voldoen.
  2. Alle Noordwijkers zijn gelijk en hebben gelijke rechten: alle Noordwijkers (zonder uitzondering) worden daarom in de gelegenheid gesteld om gedurende alle fasen van het proces gelijkelijk te participeren.

Toelichting op voorstel/onderwerp:

Ongeveer 1.500 Noordwijkers hebben in het verleden een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Toekomstvisie 2025. Op basis hiervan zijn de Structuurvisie voor Noordwijk 2030  en diverse deelvisies opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld. Totale kosten: meer dan 1 miljoen euro. De gemeente dient betrouwbaar te zijn richting burgers en ondernemers. Vanuit die optiek is continuïteit van bestuur, en dus ook in gemeentelijke visies, van groot belang.

Mogelijk wordt op termijn een nieuwe ‘Omgevingswet’ aangenomen. Deze zal in dat geval pas in 2018 van kracht worden. Alleen dan (pas) is een nieuwe ‘Omgevingsvisie’ noodzakelijk. Het College heeft thans al opdracht gegeven om op zo kort mogelijke termijn te komen tot een ‘Omgevingsvisie’. De vraag is echter gerechtvaardigd of dit nu al nodig is en of het niet veel beter is dit proces (indien noodzakelijk) later op te pakken. De opstelling van deze nieuwe visie door externe adviseurs, inclusief alle uren van ambtelijke ondersteuning en overige kosten, zal de Noordwijkers namelijk weer honderden duizenden euro’s gaan kosten. Uitstel totdat duidelijk is of een nieuwe ‘Omgevingsvisie’ echt nodig is en aan welke eisen deze moet voldoen is veel verstandiger.

Recent is gebleken dat diverse Noordwijkers met een zogenaamd ‘belang’ niet mogen deelnemen aan de ‘meedenkgroep’ en zijn doorverwezen naar de ‘stakeholdersgroep’. Sommige Noordwijkers mogen zelfs in het geheel niet deelnemen aan het proces. Het uitsluiten van welke Noordwijker dan ook is onacceptabel. Of is dit juist de bedoeling van de ‘denk mee, doe meer’-politiek van de coalitiepartijen?  En waarom is de Startnotitie van de omgevingsvisie niet eerst in een informerende commissievergadering behandeld? Door het direct te agenderen voor een oordeelsvormende commissievergadering heeft geen enkele Noordwijker kunnen reageren op de inhoud van de Startnotitie.

Het burgerinitiatief werd op 23 april 2015 door Hans Stol overhandigd aan burgemeester Rijpstra.

overhandiging burgerinitiatief omgevingsvisie

 

 

 

 

 

In de raadsvergadering van 21 mei 2015 werd het burgerinitiatief behandeld, doch door een meerderheid verworpen. PUUR Noordwijk, PvdA/Groen Links, D’66 en een lid van Lijst Salman stemden tegen dit burgerinitiatief, ondanks dat Hans Stol nog waarschuwde voor geldverspilling. In zijn toelichting zei hij het volgende.

Dames en heren,

Ter toelichting op dit burgerinitiatief dat is ingegeven door het feit dat de inwoners van Noordwijk het maken van weer nieuwe plannen zat zijn en de wens hebben dat de Gemeente reeds gemaakte plannen uitvoert, benoem ik (1) de noodzaak van het opstellen van een omgevingsvisie voor Noordwijk op dit moment, (2) de opdracht die eind 2014 werd gegeven aan het externe bureau, (3) de invloed op de continuïteit van bestuur waar de Noordwijker recht op heeft en (4) het ontbreken van de verifieerbaarheid van de uitkomsten van de participatie van bewoners en ondernemers.

  1. Over de noodzaak van een omgevingsvisie voor Noordwijk op dit moment wil ik het volgende opmerken. Wettelijk is er geen enkele verplichting een omgevingsvisie op te stellen. Zoals u weet zijn er plannen om het stelsel van verordeningen te vereenvoudigen door het invoeren van de Omgevingswet. Deze is in voorbereiding en wordt wellicht van kracht voor het Rijk en de Provincies in 2018. Citaat Binnenlands Bestuur 6 maart 2015, van plaatsvervangend directeur van het Omgevingswetprogramma “Eenvoudig Beter” van het ministerie van Infrastructuur en Milieu: “In het voorliggende conceptwetsontwerp is het instrument nu alleen verplicht voor rijk en provincies; gemeenten kunnen op vrijwillige basis een omgevingsvisie maken.” Gemeente Leiden heeft dan ook een initiatief genomen om met de volgende Gemeenten een pilotproject Omgevingsvisie te starten Katwijk, Teylingen, Kaag en Braassem, Zoeterwoude, Voorschoten, Leiderdorp en Oegstgeest. Aanvankelijk sloot Noordwijk erbij aan maar om onduidelijke redenen heeft onze Gemeente afgehaakt. In ieder geval: wat nu gebeurt is helemaal niet noodzakelijk, terwijl het College dit wel heeft gesuggereerd (zie o.a. Startnotitie pagina 5).
  2. Volgens de website van bureau Zuiderwijk, het bureau dat eind 2014 de opdracht van de Gemeente Noordwijk kreeg om een omgevingsvisie 2.0 op te stellen, is een belangrijke reden voor de Gemeente Noordwijk om met hen in zee te gaan: “De wijze waarop zij het proces hebben vormgegeven, flexibiliteit hebben ingebouwd en gevoel hebben voor smeulende kwesties.” Blijkbaar zijn er “smeulende kwesties” geweest die een rol hebben gespeeld bij de start van het project. Welke zijn deze smeulende kwesties eigenlijk en wat hebben deze met de, overigens niet noodzakelijke, omgevingsvisie te maken?
  3. Er zijn de afgelopen jaren talloze plannen gemaakt die heel veel geld hebben gekost. Aan deze plannen hebben veel Noordwijkers hun bijdragen geleverd. Veel van deze plannen zijn nog niet gerealiseerd. Het zou de Gemeenteraad sieren expliciet aan de burgers aan te geven of de besluiten die in de afgelopen jaren in de gemeenteraad zijn genomen ook worden opgenomen in de omgevingsvisie Noordwijk 2030 of juist niet. Het benoemen hierbij van de door het bureau Zuiderwijk genoemde “smeulende kwesties” is hierbij onvermijdelijk.
  4. Zolang niet duidelijk is wat het concrete doel is van het opstellen van de omgevingsvisie en op welke wijze deze doelen worden bereikt, is er geen sprake van transparantie. Tijdens het proces van het opstellen van de omgevingsvisie worden met enige willekeur groepen gevormd en bewoners en ondernemers uitgesloten dan wel geraadpleegd. Dit proces kan nooit leiden tot een verifieerbare uitkomst van wat de Noordwijker met zijn omgeving wil.

Ik sluit af met een beroep op het gezond verstand van de raadsleden. Wij zijn nu veel geld aan het verspillen met een omgevingsvisie die: helemaal niet en in ieder geval nog niet nodig blijkt te zijn, niet aansluit met de omgeving van onze gemeente, onduidelijk is met betrekking tot genomen besluiten uit het verleden, en qua proces en uitkomst op zijn minst dubieus is in termen van transparantie. Verder blijkt dat ondanks alle oproepen en advertenties om deel te nemen aan dit ‘denk mee, doe meer’-proces, nog geen 100 Noordwijkers zich hiervoor hebben opgegeven. Wat is dan de eigenlijk de waarde van deze nieuwe omgevingsvisie, terwijl 1.500 Noordwijkers in het verleden hun inbreng wel hebben gegeven bij de thans nog geldende Toekomstvisie 2025 en de daarvan afgeleide structuurvisies?

Dames en heren, luister naar uw burgers, stop deze geldverspilling. Als het kan vanavond nog!  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *